พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ซีรี่ย์ดังจากอินเดียที่ไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเป็นตำนานมหากาพย์ของชาวพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในตำราเรียนที่ทุกคนที่เรียนจะได้รับรู้เรื่องราวถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธประวัติ ของพระพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ว่าเขาผู้นี้คือผู้มีบุญมาเกิดเพื่อขจัดความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลงมัวเมากับสิ่งผิดของมนุษย์ที่นับวันยิ่งจะมากขึ้นทุกที โดยทันทีที่พระองค์ประสูติ พระองค์ทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว มีดอกบัวผุดรองรับ และทรงเปล่งพระวาจาว่า เราเป็นเลิศที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรา นับว่าเป็นผู้มีบุญญาสูงส่งมาเกิดโดยแท้ 

แต่พระองค์เกิดมาพร้อมกับความสูญเสีย นั่นก็คือพระราชมารดาพระนามว่า พระนางสิริมหามายาที่ได้ทรงสิ้นพระชนม์ภายหลังการประสูติพระองค์ได้ 7 วัน และมาพร้อมกับความความเจ็บแค้น ความริษยาของพระนางมังคลาที่หวังจะยึดบัลลังก์ให้แก่เจ้าชายเทวทัศน์ผู้เป็นโอรสมากยิ่งขึ้น แต่กระนั้น พระองค์ (เจ้าชายสิทธัตถะ) คือความหวังเพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นบิดาของพระองค์ที่หมายจะให้พระองค์เป็นผู้สืบราชบัลลังก์ เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่

แต่แล้วความหวังของพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องสั่นคลอนด้วยคำทำนายของอสิตมุนีผู้เชื่อมั่นว่าอนาคตของราชกุมารพระองค์น้อยนี้หาใช่การเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ไม่ หากแต่เป็นมหาบุรุษผู้เอาชนะทุกสรรพสิ่งด้วยการค้นพบความลับแห่งจิตใจ พระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นบิดาได้ยินอย่างนั้น ก็คิดจะต่อสู้กับคำทำนายเพื่อขีดเขียนโชคชะตาใหม่แก่เจ้าชายพระองค์น้อยให้เป็นไปตามที่พระเจ้าสุทโธทนะต้องการ

พระเจ้าสุทโธทนะปกปิดความจริง

พระเจ้าสุทโธทนะ

พระเจ้าสุทโธทนะพระองค์ทรงทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระโอรสองค์น้อยห่างไกลจากความทุกข์และความเศร้าทั้งปวงโดยถึงกับออกคำสั่งให้ย้ายประชาชน คนเจ็บ คนป่วยคนยากจนและคนแก่ได้ออกไปอยู่ที่เมืองแห่งใหม่ที่ตนสร้างขึ้นโดยไม่ฟังคำทัดทานจากพระนางประชาบดีผู้เป็นมเหสีแม้แต่น้อย เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญพระชันษาขึ้นไหวพริบปฏิภาณและความฉลาดหลักแหลมอันเกินวัยของพระองค์ได้สร้างความปลาบปลื้มแก่ชาวกรุงกบิลพัสดุ์ยิ่งนักแต่ถึงกระนั้นความกล้าหาญที่มาพร้อมกับความเมตตาเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน ทุกชั้นวรรณะกลับยิ่งทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเกิดความกังวลพระทัยมากขึ้นเป็นทวีคูณ 

เจ้าชายสิทธัตถะรับรู้ความจริงด้วยพระองค์เอง

าชายสิทธัตถะรับรู้ความจริงด้วยพระองค์เอง

เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อโตขึ้นพระองค์ได้ทรงเห็นความทุกข์ของราษฎรที่ทั้งเจ็บ ป่วย และความตาย สิ่งนี้ยิ่งทำให้พระองค์รู้สึกสลด และโศกเศร้าใจ และเพิ่มพูนความทุกข์ให้พระองค์เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะและนางยโสธรา ผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงเทวทหะก็กำลังถูกจัดเตรียมขึ้นท่ามกลางความยินดีของทุกฝ่ายเว้นแต่เพียงเจ้าชายเทวทัศน์ที่ไม่อาจหยุดยั้งความริษยาในจิตใจได้ ในที่สุดพิธีอภิเษกก็ผ่านไปได้ด้วยดี ขณะที่พระนางมังคลาพยายามจะหาวิธีทำให้เจ้าชายสิทธัตถะได้พบเห็นทุกขเวทนาเพื่อให้พระองค์เกิดความต้องการที่จะออกผนวชและพระนางก็สามารถยุยงให้องค์รัชทายาททูนขอพระราชบิดาเสด็จออกไปเยี่ยมชาวเมืองกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้มีโอกาสออกเดินทางเนี่ยมชมอาณาจักรสักยะเป็นครั้งแรกและการเดินทางครั้งนี้ก็ทำให้พระองค์ได้พบเห็นและเผชิญหน้ากับทุกขเวทนาต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเป็นครั้งแรก ทั้งการแบ่งแยกชั้นวรรณะ การเจ็บป่วยความยากจน และความตายสร้างความเศร้าโศกให้แก่พระองค์ยิ่งนัก และเจ้าชายสิทธัตถะผู้ถูกกีดกันไม่ให้เผชิญกับความทุกข์มาตลอดชีวิตก็ได้บังเอิญได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับพระมารดาแท้ๆ ผู้ที่ให้กำเนิดที่จากไป ทำให้พระองค์ได้ประจักษ์ความจริงเกี่ยวกับความตายและการพลัดพรากสูญสียที่ต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน นับวันเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้สัมผัสถึงความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นในชวีวิตมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังครุ่นคิดหาคำตอบกับปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ก็เป็นโอกาสให้พระนางมังคลาได้ออกอุบายพาเจ้าชายสิทธัตถะไปพบกับนักบวชรูปหนึ่งจนเกิดความเลื่อมใส และแล้วข่าวดีที่ทุกคนในเมืองกบิลพัสดุ์รอคอยก็มาถึง เมื่อพระนางยโสธราได้ให้กำเนิดพระโอรสองค์น้อยสร้างความยินดีให้แก่ทุกคนในวังยิ่งนัก โดยเฉพาะเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้สัมผัสความรู้สึกการเป็นพ่อครั้งแรก นับเป็นความสุขที่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์ ขณะที่เจ้าชายต้องเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าพิมพิศาล เมื่อไปถึงเมืองมคตพระองค์กลับได้รับข่าวร้ายที่เมืองกบิลพัสดุ์ถูกโจมตี ทำให้หัวใจของพระองค์ต้องถูกโจมตีจากความเจ็บปวดอันเกิดจากสงครามอีกครั้งโดยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้

หลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ หลากหลายคำถามที่ถามโถมเข้าสู่จิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไม่หยุดยั้งไม่เพียงเท่านั้นความจริงทั้งมวงของมนุษย์ที่ถูกซ่อนเร้นจากพระบิดามาตลอดชีวิตก็ถูกเปิดเผยต่อสายตาของเขาจนหมดสิ้นโดยบังเอิญ ยิ่งทวีความโศกเศร้า ความสังเวชความเจ็บปวด และความสงสัยในสังสารวัฏ ให้เพิ่มพูนขึ้นในจิตใจของพระองค์จนสติปัญญาอันปราดเปรื่องของพระองค์มิอาจหาคำตอบได้อีกต่อไป จุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตาของว่าที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์สักยะจึงมาถึง เมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยสละทิ้งราชสมบัติ และความสุขอับเพรียบพร้อมทั้งมวลในราชวังแห่งนี้รวมถึงพระชายา และพระโอรสที่รักยิ่ง หนีออกจากพระราชวังสู่ริมแม่น้ำอโนมาพร้อมกับฉันนะสารถีคนสนิทและกันทะกะม้าคู่ใจเพื่อทรงผนวชละซึ่งวรรณะกษัตริย์ข้ามสู่เพศบรรพชิตและออกค้นหาคำตอบให้แก่คำถามมากมายที่ติดข้างอยู่ในพระทัย และเพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากวัฏสงสารหรือ การเวียนว่ายตายเกิดให้แก่มวลมนุษย์  พระองค์จะเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปเช่นไร และจะพบกับคำตอบที่ต้องการหลุดพ้นหรือไม่ติดตามเรื่องราวอันเข้มข้นนี้ต่อได้ใน ซีรี่ย์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” คุณสามารถ ดูหนังออนไลน์ ได้และมาร่วมลุ้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ